Opšti uslovi poslovanja

EDOKTOR online platforme

    1. Obim primene

Ovi uslovi poslovanja se primenjuju na ugovorni odnos između društva EDOCTOR d.o.o, MB: 21674192, PIB: 112437347, sa sedištem na adresi Lepenička 7, 11000 Voždovac, Beograd, Republika Srbija („EDOCTOR“) kao vlasnika on-line platforme pod nazivom EDOKTOR (u daljem tekstu „EDOKTOR“) i korisnika EDOKTOR platforme. Predmet poslovanja EDOKTOR platforme je pružanje posredničkih usluga licima koji se registruju kao vlasnici Naloga („Vlasnik Naloga“) na EDOKTOR platformi tako što po zahtevu Vlasnika Naloga, EDOCTOR najpre daje pristup Nalogu („Nalog“) a nakon toga dovodi u vezu Vlasnike Naloga sa adekvatnim pružaocima medicinskih konsultacija („Konsultant“) po izboru Vlasnika Naloga. Konsultanti su lekari opšte prakse i lekari specijalisti koji su angažovani od strane registrovane zdravstvene ustanove sa kojima EDOCTOR poslovno sarađuje. EDOCTOR pruža Vlasnicima Naloga i druge srodne usluge na tehničkoj platformi koju EDOCTOR pruža u aplikaciji za iOS i Android („Aplikacija“), kao i na web lokaciji www.edoktor.rs. EDOCTOR će korisnicima platforme omogućiti da u elektronskoj formi unesu podatke o tegobama, bolesti i istoriji bolesti, nakon čega će korisnici platforme biti u mogućnosti da izaberu Konsultante koji su dostupni na platformi koji će u izabranom terminu pružiti korisniku platformu medicinske konsultacije. 

    1. Opis usluga 

Putem Aplikacije, fizička lica i pravna lica za svoje zaposlene u bilo kojoj formi mogu da rezervišu online sastanke kod licenciranih zdravstvenih radnika radi obavljanja medicinskih konsultacija, i to posebno lekara opšte prakse i lekara specijalista koji su angažovani od strane zdravstvenih ustanova sa kojima EDOCTOR poslovno sarađuje.Takođe, Vlasnik Naloga preko svog Naloga pre online sastanka, putem platforme u elektronskoj formi može predati pismeni opis svojih simptoma ili bilo koji dokument u vezi sa zdravstvenim stanjem Vlasnika Naloga. Pre otpočinjanja online video sastanka, licencirani zdravstveni radnik dužan je da utvrdi identitet lica Vlasnika Naloga koji zahteva medicinske konsultacije preko platforme. Identitet lica se utvrđuje tako što Vlasnik Naloga licenciranom zdravstvenom radniku preko platforme dostavlja scan važećeg ličnog dokumenta – lične karte ili pasoša u skladu sa članom 2.1 ovih uslova poslovanja. Kada započne video sastanak, Vlasnik Naloga može lekaru da opiše svoje zdravstveno stanje i zabrinutost, koji će zatim obaviti vizuelni pregled pacijenta, obaviti medicinske konsultacije i posavetovati pacijenta kako da nastavi sa daljim lečenjem. Medicinske konsultacije koje Konsultanti pružaju ne predstavljaju obavljanje zdravstvene delatnosti u smislu propisa o zdravstvenoj zaštiti. Lekari opšte prakse i lekari specijalisti kao i zdravstvene ustanove sa kojima EDOCTOR sarađuju obezbediće da dijagnoza nakon izvršenog online pregleda bude u skladu sa propisima o zdravstvenoj zaštiti. Takođe, ukoliko medicinske konsultacije budu zahtevale prepisivanje lekova na recept Vlasniku Naloga tj. pacijentu-korisniku platforme, lekari opšte prakse i lekari specijalisti kao i zdravstvene ustanove sa kojima EDOCTOR sarađuju obezbediće da izdavanje recepata elektronskim putem za lekove koji se izdaju na recept bude u skladu sa propisima o zdravstvenoj zaštiti. U skladu sa tim, EDOCTOR nije odgovoran za medicinske konsultacije koje pružaju licencirani zdravstveni radnici, niti za postavljanje dijagnoze i izdavanje recepata i Vlasnik Naloga prihvata da je za sadržinu medicinskih konsultacija, postavljanja dijagnoze i izdavanje recepata odgovoran isključivo licnencirani zdravstveni radnik kao Konsultant, kao i odgovarajuća zdravstvena ustanova sa kojom EDOCTOR ima poslovnu saradnju.

    1. EDOKTOR kao posrednik

EDOKTOR je samo platforma za pružanje posredničke usluge uspostavljanja odnosa između Vlasnika Naloga i Konsultanta i stoga EDOCTOR ne predstavlja pružaoca zdravstvene zaštite u smislu propisa o zdravstvenoj zaštiti, već se pružaocem zdravstvene zaštite može smatrati zdravstvena ustanova sa kojom EDOCTOR poslovno sarađuje. Stoga je ugovor između Vlasnika Naloga i EDOCTOR-a strogo ugovor o usluzi (posredovanju) koji se odnosi na pružanje tehničkog rešenja Vlasnicima Naloga koji imaju potrebu za medicinskom konsultacijom sa izabranim licenciranim zdravstvenim radnikom koji je angažovan od strane zdravstvene ustanove kao pružaoca zdravstvene zaštite. EDOKTOR stoga nije odgovoran za izbor licenciranog medicinskog radnika od strane Vlasnika Naloga kao ni za prirodu ili kvalitet medicinskih konsultacija koje se pružaju putem online video sastanka. Za prirodu ili kvalitet medicinskih konsultacija prema Vlasniku Naloga odgovoran je direktno i isključivo Konsultant i odnos između Vlasnika Naloga i Konsultanta poseban je ugovorni odnos. 

1.4 Zaključenje ugovora o posredovanju kreireanjem naloga

Vlasnik Naloga zaključuje ugovor sa EDOCTOR-om kreiranjem naloga u skladu sa trenutnim smernicama u aplikaciji dostupnim online ili putem aplikacije. Registrovanjem naloga u aplikaciji, Vlasnik Naloga se u potpunosti slaže sa svim ovde navedenim uslovima korišćenja.

1.5 Medicinske konsultacije


Kroz Aplikaciju, licencirani zdravstveni radnik, naročito lekar ne pruža zdravstvenu zaštitu niti zdravstvenu delatnost u bilo kakvom obliku, već obavlja medicinske konsultacije koje su čisto informativnog karaktera. Zdravstvenu zaštitu i zdravstvenu delatnost isključivo obavlja registrovana zdravstvena ustanova sa kojom EDOCTOR poslovno sarađuje. Postavljanje dijagnoze ili davanje terapije kao i izdavanje recepata za lekove na recept vršiće licencirani zdravstveni radnik, lekar opšte prakse ili specijalista koji je angažovan od strane registrovane zdravstvene ustanove.

1.6 Uput na pregled-hitnu medicinsku pomoć po potrebi

Korišćenje Aplikacije ni u kom slučaju ne može da zameni pregled izabranog lekara opšte prakse i/ ili pregled lekara specijaliste. Ukoliko oceni da za tim postoji potreba, Konsultant će nakon održanog online pregleda, Vlasnika naloga uputiti na pregled kod izabranog lekara opšte prakse i/ ili lekara specijaliste. Korišćenje Aplikacije nije podobno za pružanje hitne medicinske pomoći. U takvom slučaju, korisnik je dužan da kontaktira službu hitne pomoći.

1.7 Odgovornost Konsultanta za konsultacije

U slučaju da Konsultanti putem Aplikacije pruže informacije koje prevazilaze okvir medicinskih konsultacija informativnog karaktera, Vlasnik Naloga je dužan da takve informacije zanemari. U svakom slučaju, EDOCTOR nije odgovoran za kvalitet informacija koje Konsultant pruža, niti je odgovoran u slučaju da Konsultant pruži informacije koje prevazilaze okvir medicinskih konsultacija čisto informativnog karaktera. Ta odgovornost isključivo je na Konsultantu.

2. Opšte informacije o nalozima i aplikaciji

2.1 Registracija

Registracija Naloga i prijavljivanje u Aplikaciju zahtevaju da je Vlasnik Naloga dužan da se predstavi lekaru i putem video poziva pokaže važeću ličnu kartu ili drugi validan dokument, kao i da dokaže da ima osamnaest (18) ili više godina. EDOCTOR zadržava pravo da odbije registraciju ukoliko postoji osnovana sumnja u zloupotrebu ličnih dokumenata. 

2.2 Odgovornost Vlasnika Naloga

Vlasnik Naloga je odgovoran za sve radnje u vezi sa korišćenjem naloga. Nalog sme da koristi samo korisnik na koji je Nalog registrovan, uključujući članove porodice korisnika, i ne može ga koristiti, niti preneti druga osoba. Jedini izuzetak od ovog pravila odnosi se na zakonske staratelje koji mogu da koriste svoj Nalog u ime deteta, pod uslovom da je dete mlađe od osamnaest (18) godina. EDOCTOR ne preuzima odgovornost za bilo kakvu zloupotrebu Naloga od strane trećih lica koji nisu Vlasnici naloga ili bilo kakve posledice ili potencijalnu štetu koja bi mogla proizaći iz takve zloupotrebe.

2.3

Vlasnik Naloga je odgovoran da obezbedi da se Nalog koristi u skladu sa ovim uslovima korišćenja, kao i sa ostalim uslovima koji su mu saopšteni u aplikaciji tokom trajanja ugovora. Vlasnik Naloga je isključivo odgovoran za informacije koje dostavlja u aplikaciji ili putem nje, i prema tome preuzima svu odgovornost za njihov sadržaj.

2.4

Registrovanjem naloga u aplikaciji, Vlasnik Naloga potvrđuje i prihvata tehničke specifikacije, uslove i ograničenja Aplikacije koja su navedena u EDOKTOR-ovim opisima usluga i proizvoda koji su dostupni u aplikaciji.

2.5

Otvaranjem Naloga u aplikaciji, Vlasnik Naloga prihvata i potvrđuje da EDOKTOR može koristiti navedene kontakt podatke za slanje ponuda i informacija u vezi sa uslugom putem e-pošte i push obaveštenja/ notifikacija. Vlasnik Naloga ima pravo da otkaže ovaj oblik komunikacije u bilo kom trenutku nakon registracije Naloga.

2.6

S obzirom na tehnološki zasnovan format usluge, Aplikacija i usluga ograničeni su na specifične oblike bolesti, kao i zdravstvene probleme koji su navedeni u aplikaciji.

3. Cene i plaćanje

3.1


Cene i naknade za video sastanak sa Konsultantom u aplikaciji i drugi potencijalni troškovi navedeni su na listi trenutnih cena koja je dostupna u aplikaciji pre nego što se rezerviše sastanak sa zdravstvenim radnikom. EDOCTOR će omogućiti da na Aplikaciji budu dostupne uvek važeće cene za usluge-konsultacije u zavisnosti od toga da li ih pruža lekar opšte prakse ili lekar specijalista. EDOCTOR će naplatu naknade za video sastanak sa Konsultantom u aplikaciji i sve druge potentcijalne troškove navedene u cenovniku na aplikaciji vršiti isključivo u ime i za račun zdravstvene ustanove koja je ovlašćena da obavlja zdravstvenu delatnost. Cena prikazana na aplikaciji je pun iznos cene i Vlasniku Naloga neće biti naplaćivani dodatni bilo kakvi dodatni troškovi. 

3.2

Uplata za video sastanak u aplikaciji obrađuje se pre početka sastanka. Vlasnici Naloga ne mogu započeti video sastanak sa zdravstvenim radnikom pre nego što plaćanje bude odobreno.

3.3

Davanjem naloga ili korišćenjem Aplikacije, Vlasnik Naloga daje EDOCTORU saglasnost da eventualnu naplatu, kako izvršenog Naloga, tako i upotrebu Aplikacije, EDOCTOR naplati putem fakture, fiskalnog isečka, specifikacije troškova ili fiskalnog računa, te je Vlasnik Naloga saglasan da potvrdu o plaćanju navedenih stavki dobije elektronskim putem u vidu elektronske fakture, a sve u skladu sa članom 7 stavom 1 Zakona o elektronskom fakturisanju (“Sl. glasnik RS”, br. 44/2021 i 129/2021). Vlasnik naloga samim kreiranjem Naloga i registracijom na platformu priznaje da je upoznat sa svim pravima koja mu kao korisnku usluge zakonski pripadaju.

4. Odgovornost
EDOCTORA

4.1

Uz ograničenja navedena u ovom članu, EDOCTOR je odgovoran da obezbedi da Aplikacija bude:

dostupna u skladu sa članom 4.4 dole; i

čuva i čini dostupnim opis simptoma i Vlasnika Naloga pružaocima medicinskih konsultacija obezbedi mogućnost čuvanja elektronskih dokumenata o istoriji bolesti i baze elektronskih recepata, kao i svih dokumenata u vezi sa lečenjem Vlasnika Naloga.

4.2

EDOCTOR ima za cilj da osigura kontinuiranu dostupnost Aplikacije. Vlasniku Naloga treba pružiti razumnu mogućnost da poseti Nalog i Aplikaciju u bilo koje doba dana. Vlasnik Naloga može da zakaže sastanak u skladu sa raspoloživim vremenskim intervalima u sistemu za rezervaciju u aplikaciji. Vlasnik Naloga može da zakaže sastanak u određeni datum i vreme ili po potrebi. Pristup Aplikaciji, uključujući online video sastanke, pruža se u skladu sa gore navedenim uslovima, sa izuzetkom dozvoljenih prekida kao što je (ali ne ograničavajući se na) održavanje Aplikacije ili sistema usluga.

4.3

EDOCTOR ne preuzima odgovornost za prekide dostupnosti koji su rezultat:

greške/ problema sa hardverom/ opremom vlasnika Naloga, mrežom, softverom ili greške u softveru koji je deo nezavisnog proizvoda i koje EDOCTOR, uprkos pokušajima sprečavanja i ispravljanja, ne može izbeći;

druge okolnosti za koje je Vlasnik Naloga odgovoran u skladu sa sporazumom;

virus na upotrebljenom uređaju ili druga bezbednosna pretnja koja, uprkos EDOCTOR-ovim preventivnim naporima, ometa uslugu;

okolnosti koja predstavlja višu silu u skladu sa članom 10 dole.

4.4

EDOCTOR je odgovoran samo za rad Aplikacije, koja uključuje obezbeđivanje online video sastanaka između vlasnika Naloga i Konsultanta, kao i srodnih usluga poput čuvanja informacija koje pružaju vlasnici Naloga i EDOCTOR (opisanih gore u ovim opštim uslovima poslovanja). EDOCTOR nije odgovoran za konsultacije i informacije koje Konsultant pruža vlasniku Naloga u pisanoj formi ili na video sastanku. Ta odgovornost isključivo je na lekaru opšte prakse i lekaru specijalisti koji pružaju konsultacije kao i na zdravstvenim ustanovama sa kojom EDOCTOR sarađuje.

4.5

Prekide ili greške u dostupnosti Aplikacije treba bez odlaganja prijaviti EDOKTOR-ovoj korisničkoj službi, e-poštom na info@edoktor.rs.

4.6

EDOCTOR nije odgovoran za greške do kojih dolazi zbog Vlasnika Naloga ili bilo kog uslova za koji je Vlasnik Naloga odgovoran. Pored toga, EDOCTOR nije odgovoran za bilo kakvu ličnu štetu ili posledice koje bi mogle nastati, direktno ili indirektno, upotrebom ili zloupotrebom informacija koje pruža, predstavlja ili usmerava Aplikacija.

5. Nematerijalna prava i slično

5.1

Vlasništvo, imovinska prava i sva prava intelektualne svojine u vezi sa brendom, firmom i aplikacijom EDOKTOR, kao i svi dokumenti ugovora koje koristi i/ ili pruža EDOKTOR u aplikaciji, kao što su, ali bez ograničenja, ovi uslovi i uslovi korišćenja, pripadaju isključivo EDOCTOR-u. EDOCTOR stoga zadržava ekskluzivno pravo na korišćenje gore navedenog materijala. Sve reprodukcije, promene i/ ili druga upotreba EDOKTOR-ovog materijala koja nije izričito odobrena u ovim Uslovima i odredbama ili uputstvima EDOKTOR-a na drugom mestu su strogo zabranjene. 

5.2

Vlasnik Naloga potvrđuje i prihvata da neovlašćena upotreba nematerijalnih prava EDOCTOR-a može, osim kršenja sporazuma o uslovima i odredbama, predstavljati krivično delo i pravo na nadoknadu štete, kako materijalne tako i nematerijalne, uključujući, ali se ne ograničavajući, na izgubljenu dobit. EDOCTOR zadržava pravo da pokrene sve raspoložive pravne postupke (krivčne, parnične, prekršajne, i druge) u slučaju neovlašćene upotrebe nematerijalnih prava EDOCTOR-a.

5.3

Moguća nematerijalna prava koja proističu iz EDOCTOR-ovog pružanja Aplikacije i/ ili drugih usluga Vlasniku naloga pripadaju isključivo EDOCTOR-u. Takva ekskluzivnost uključuje pravo na promenu i prenos takvih prava.

6. Otkazivanje video sastanka

6.1

Vlasnik Naloga može otkazati/ promeniti zakazani termin za video sastanak do 24 sata pre početka sastanka. Ako se otkazivanje dogodi u skladu sa ovim smernicama, refundacija sredstava će biti izvršena u roku od 14 dana.

6.2

Vlasnik Naloga je saglasan da nema pravo da otkaže/ promeni nalog za sastanak 24 sata (ili ranije) pre početka zakazanog video sastanka. U tom slučaju, Vlasnik Naloga nema pravo na povrat sredstava.

7. Neovlašćena upotreba i informacije

7.1

EDOCTOR ozbiljno shvata sve oblike neovlašćene upotrebe Naloga i Aplikacije kršeći ove opšte uslove i/ ili EDOCTOR-ovu politiku u pogledu bezbednosti, etike itd. Između ostalog, nije dozvoljeno snimanje bilo kakvih konsultacija sa zdravstvenim licem ili na bilo koji način distribucija bilo kog takvog materijala koji se na to odnosi. EDOCTOR će proaktivno voditi akciju protiv potvrđene ili očekivane neovlašćene upotrebe Naloga, Aplikacije itd. EDOCTOR ima pravo da snima online konsultacije u svrhu podizanja nivoa kvaliteta i online bezbednosti pruženih konsultacija o čemu će unpared obavestiti Vlasnika Naloga i tražiti njegovu saglasnost.

Napomena: Neovlašćeno snimanje predstavlja krivično delo po važećem krivičnom zakonodavstvu Republike Srbije. 

7.2

EDOCTOR zadržava pravo da, uz prethodno upozorenje ili obaveštavanje Vlasnika Naloga, ukloni informacije iz Aplikacije, zatvori Nalog Vlasnika Naloga ili preduzme druge mere zbog kršenja ugovora od strane Vlasnika Naloga bez preuzimanja odgovornosti za posledice takvih radnji, da bi se zaštitila odgovornost ili reputacija Aplikacije. U slučaju suspenzije, EDOCTOR takođe zadržava pravo da otkaže sporazum u skladu sa članom 8.2 dole.

7.3

Ako je Vlasnik Naloga prekršio sporazum ili je koristio Aplikaciju na nezakonit ili neovlašćen način, vlasnik Naloga je odgovoran za nadoknađivanje EDOCTOR-u štete koja proizlazi iz takvih radnji (uključujući, ali ne ograničavajući se na naknadu štete, izgubljenu dobit i druga potraživanja od stranke).

7.4

EDOCTOR ne može da pruži informacije o Vlasniku Naloga za koje je Konsultant odgovoran u skladu sa zakonskim okvirima koji se odnose na zaštitu ličnih podataka i kojim se Konsultant protivi ili koje ne može objaviti u aplikaciji u skladu sa propisima o zaštiti podataka o ličnosti. EDOCTOR će izraditi poseban program usklađenosti korišćenja Aplikacije sa propisima o zaštiti podataka o ličnosti.

8. Trajanje sporazuma i otkazivanje sporazuma

8.1

Ugovor važi do daljnjeg od trenutka kada Vlasnik Naloga registruje Nalog na EDOKTOR Aplikaciji. Vlasnik Naloga uvek ima pravo da otkaže Nalog, i ta odluka stupa na snagu odmah. U slučaju otkazivanja, EDOCTOR mora ukloniti otkazani Nalog i sve sačuvane podatke koji se odnose na Vlasnika Naloga u razumnom roku.

8.2

EDOCTOR ima pravo da otkaže ugovor, koji stupa na snagu odmah, ako Vlasnik Naloga krši sporazum ili ako postoji opravdan razlog da sumnja na takvo kršenje, a Vlasnik Naloga ne otkloni takvu povredu u roku od trideset (30) dana od dana obaveštenja u pisanoj formi. U slučaju takvog otkazivanja, Nalog Vlasnika Naloga će biti ukinut, čime se ugovor automatski raskida. Podaci o Vlasniku Naloga koji su sačuvani biće odmah uklonjeni.

8.3

Vlasnik Naloga koji je suspendovan sa naloga u skladu sa ovim članom nema pravo da se ponovo registruje ili registruje novi Nalog bez posebne dozvole koju je izdao EDOCTOR.

9. Razvoj proizvoda i promene uslova i odredbi

9.1

Vlasnik Naloga ima pravo da raskine ugovor, koji stupa na snagu odmah, u slučaju da promene uslova ili sporazuma rezultiraju materijalnim gubitkom za vlasnika Naloga. U takvom slučaju, Vlasnik Naloga ima pravo na povraćaj sredstava za bilo koju uplatu za zakazani video sastanak koji nije održan u vreme otkazivanja.

10. Viša sila

10.1

EDOCTOR ne vrši nadoknadu štete nastale štrajkom, požarom, radnjom državnih organa, radnim sporovima, nesrećama, greškama ili kašnjenjem od strane zavisnih privrednih društava i/ ili pružaoca usluga, zatvaranjem ili neispravnošću sistema javne komunikacije ili drugim okolnostima i posledicama koje su izvan EDOCTOR-ove kontrole, koje EDOCTOR ne može opravdano objasniti i koje EDOCTOR nije mogao ni izbeći ni kontrolisati. U slučaju da okolnosti koje potpadaju pod ovaj član ne prestanu nakon perioda od jednog (1) meseca, obe strane imaju pravo da raskinu sporazum sa momentalnim dejtstvom. U ovom slučaju, Vlasnik Naloga ima pravo na povraćaj bilo koje pretplaćene naknade za video sastanak koji tek treba da se održi.

11. Obaveštenja

11.1

Vlasnik Naloga mora da navede adresu e-pošte i broj telefona na koji Vlasnik Naloga želi da dobije potvrde, podsetnike i druga obaveštenja od EDOKTOR-a. U slučaju da se detalji za kontakt promene u bilo kom trenutku tokom trajanja sporazuma, Vlasnik Naloga je odgovoran da o tome bez odlaganja obavesti EDOKTOR-a. Obaveštenja o otkazivanju ili druga obaveštenja treba poslati e-poštom.

11.2

Obaveštenje se smatra dostavljenim:

ako je poslata e-poštom ili tekstualnom porukom; kada se potvrdi dostava primaocu;

ako se pošalje preporučenom poštom, dva dana nakon predaje poštanskoj službi; ili

ako ga šalje kurir; po isporuci/ prihvatanju od strane primaoca.


12. Lični podaci

12.1

Pozivamo se na našu Politiku privatnosti za detaljne informacije o tome kako obrađujemo vaše lične podatke, uključujući jasna uputstva o vašim pravima i kako možete da ih ostvarite.

13. Opšti uslovi

13.1

Vlasnik Naloga ne može prenositi ugovor i/ ili njegove obaveze ili prava po ovom ugovoru na treću stranu.

13.2


EDOCTOR zadržava pravo da zaposli pod-dobavljače, u bilo kojoj formi kojoj predviđa važeće zakonodavstvo Republike Srbije, kako bi ispunio svoja prava i obaveze prema ugovoru iz Naloga.

14. Pravni postupak

14.1

Na ugovor između EDOCTOR-a i Vlasnika Naloga primenjuje se srpsko pravo. Svi pravni sporovi i postupci koji proističu iz tog ugovora biće predmet nadležnosti stvarno i mesno nadležnog suda u Republici Srbiji.

Hvala što ste se prijavili!

eDoktor tim će vas kontaktirati u najkraćem mogućem roku.
Podelite na socijalnim mrežama!
LinkedIn